Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiam informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 ze zm.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Art. 41b.

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia

 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

 • na piśmie adresując:

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw

Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 31

lub drogą pocztową

Składając skargę w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Odpowiedź na skargę wysłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

 • ustnie do protokołu:

Skargi i wnioski w formie ustnej można złożyć w Samodzielnej sekcji administracyjnej Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Prezes Sądu Rejonowego
Joanna Smyk

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski