Sąd

W Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie funkcjonują następujące komórki organizacyjne w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2019.52 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.2015.2316 ze zm.) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.).

Administracja

Jednostki administracyjne
nazwakontaktlokalizacja
Samodzielna sekcja administracyjna

tel./fax 82 576 33 05
tel. 82 576 28 01 -05  w. 202

I piętro
Biuro obsługi interesantów

tel. 82 576 28 02 do 05

parter
Biuro podawcze tel. 82 576 28 02 do 05 parter

Wydziały

Wydziały
nazwakontaktlokalizacja
I Wydział Cywilny

do spraw z zakresu prawa cywilnego

sekretariat:
tel. 82 576 28 01 - 05
fax: 82 576 23 98

I piętro
II Wydział Karny

do spraw z zakresu prawa karnego

sekretariat:
tel. 82 576 28 01 - 05
fax: 82 576 20 80

do spraw z zakresu wykroczeń

sekretariat:
tel. 82 576 28 01 - 05

I piętro
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji czynów karalnych nieletnich, dotyczących osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

sekretariat:
tel. 82 576 28 01 -05 
fax: 82 576 68 81

II piętro
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto-księgowego

sekretariat:
tel. 82 576 28 01- 05 w. 260
fax: 82 576 33 05

parter

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych utworzone zostały z dniem 1 stycznia 2002r. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej.

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
nazwakontaktlokalizacja
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

tel. 82 576 28 01-05 w. 226, 255, 258
fax: 82 576 33 05

 

parter
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

tel. 82 576 28 01-05 w. 224, 238
fax: 82 576 33 05

 

II piętro