Status prawny i obszar właściwości

Status prawny Sądu Rejonowego w Krasnymstawie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, działającą na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2019.52 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019  r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U.2019.1141)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2014.1404)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U.2014.1407 ze zm.)
 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012.524)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U.2013.69 ze zm.)
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2017.2077)

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Krasnymstawie:

 • miasta: Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny i Rejowiec
 • gminy: Fajsławice, Krasnystaw, Rejowiec, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, Siennica Różana i Wojsławice

Na dzień 01.01.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie jest zatrudnionych 52 osoby:

 • 8 sędziów,
 • 1 asesor sądowy,
 • 1 starszy referendarz sądowy,
 • 1 referendarz sądowy,
 • 2 asystentów sędziów,
 • 26 urzędników i 3 innych pracowników nie będących urzędnikami,
 • 10 kuratorów zawodowych.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019.52 ze zm.) organem sądu jest Prezes Sądu, który pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.

Obowiązki i kompetencje Prezesa Sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu;
 2. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art.8 pkt. 2 ustawy;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesora sądowego, referendarzy sądowych i asystentów sędziów;
 4. powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 5. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie infomuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 6. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Prezes sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego – Prezesowi Sądu Okręgowego w Zamościu. Funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Krasnymstawie od dnia 12 stycznia 2019 r. pełni SSR Wojciech Osiński.